Natura 2000

Co je Natura 2000?

Jedná se o soustavu chráněných území, kterou vytvářejí členské státy Evropské unie podle jednotných principů. Jejím cílem je zachování přírodní rozmanitosti, ochrana nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie.

Soustava Natura 2000 je tvořena dvěma typy území

  • Ptačí oblast, zkráceně PO
  • Evropsky významná lokalita, zkráceně EVL

Soustava Natura 2000 je podložena ochranou podle dvou právních předpisů EU

  • Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (nahradila směrnici 79/409/EHS)
  • Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality vymezeny. Požadavky obou směrnic jsou zaneseny do české legislativy zejména prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Za přípravu a realizaci soustavy Natura 2000 zodpovídá Ministerstvo životního prostředí (zkráceně MŽP), které pověřilo přípravou podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky (zkráceně AOPK ČR). Ptačí oblasti vyhlašuje vláda ČR a schvaluje národní seznam EVL.

Ptačí oblast

Ptačí oblasti (anglicky SPA – Special Protection Areas) jsou zřizovány pro druhy ptáků uvedené v příloze směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. Může se jednat i o druhy, které jsou v rámci České republiky poměrně běžné, avšak z evropského hlediska jsou vzácné.

V současnosti se na území ČR nachází 39 PO, z toho 3 na území Pardubického kraje.

Evropsky významná lokalita

Evropsky významné lokality (anglicky SCI – Sites of Community Importance) jsou zřizovány buď pro konkrétní druhy rostlin či živočichů, nebo pro přírodní stanoviště. Ochranná opatření jsou přesně cílena na předmět ochrany, mnohdy je možné, a dokonce i žádoucí, na daném území hospodařit a pouze činnost přizpůsobit (např. kosit až po skončení období rozmnožování).

Na území České republiky se nachází více než 1000 EVL, na území Pardubického kraje je jich přes 50.

Další informace najdete na www.drusop.nature.cz