Zajištění výukových programů pro školy

V prostorách Natura parku (vnitřních i venkovních) probíhají denně výukové programy ekologické výchovy. Jde o bloky speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tematickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu. Programy ekologické výchovy jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro mateřské školy (MŠ), pro 1. stupeň ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat libovolné téma programu, třeba právě to, které odpovídá probírané látce (konkrétní rozdělení a popis jednotlivých programů je uveden na stránkách www.paleta.cz, kde jsou také uvedeny všeobecné podmínky a pravidla objednávání a provádění programů).